Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Trawniki Expert, działający pod adresem: www.trawniki.expert, prowadzony jest przez Trawniki Expert Sp. z o.o., z siedzibą przy: ul. Kolonia Południowa 6, 66-432 Baczyna, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000313246 o kapitale zakładowym 50.000 zł; NIP: 5993065153, REGON: 080281519.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Trawniki Expert, a w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.

3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu, którzy zobowiązani są do zapoznania się z jego postanowieniami przed dokonaniem zakupu. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.trawniki.expert w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4. Każdy Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

6. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:

a) poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@trawniki.expert

b) pod numerem telefonu: 500 038 696

c) pod adresem: ul. Kolonia Południowa 6, 66-432 Baczyna

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-16:00.

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Dostawa – czynność faktyczna polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu;

Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów;

Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Formularz zamówień – formularz dostępny na stronie Sklepu, poprzez który Klient składa zamówienie;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną dokonująca zakupów w ramach Sklepu;

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu umowę sprzedaży, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupu za pośrednictwem Sklepu, w którym są widoczne wybrane przez Klienta Towary;

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową dokonująca zakupów w ramach Sklepu;

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego;

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;

Sprzedawca – Trawniki Expert Sp. z o.o. z siedzibą przy: ul. Kolonia Południowa 6, 66-432 Baczyna, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000313246 o kapitale zakładowym 50.000 zł; NIP: 5993065153, REGON: 080281519;

Sklep – sklep internetowy Trawniki Expert działający pod adresem: www.trawniki.expert;

Towar – produkt oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży;

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Towarów zawieraną albo zawartą, między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;

Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zamierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Informacje o Towarach podanych na stronie Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

2. Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem Formularza Zamówień znajdującego się na stronie Sklepu.

3. Klienci mogą składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia składane w dni wolne od pracy realizowane będą w najbliższym dniu roboczym.

4. Zamówienie następuje poprzez wybranie Towaru, dodanie Towaru do koszyka, następnie przejście do „Koszyka” i wypełnienie Formularza Zamówienia o dane niezbędne do zrealizowania Zamówienia, w tym wybór opcji dostawy i metody płatności.

5. Przed złożeniem Zamówienia Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę. Oferowane ceny są cenami końcowymi, zawierającymi podatek VAT.

6. Klient dokonuje zakupu poprzez kliknięcie w ikonę „Kupuję i płacę”.

7. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji i dalszego przetwarzania. Potwierdzenie zamówienia i jego przyjęcie następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Formularzu Zamówień. Z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

8. Jeżeli Klient jest Konsumentem, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania Umową zawartą na odległość Sprzedawca udzieli Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ust.1. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Spełnienie tego obowiązku następuje poprzez zapoznanie Konsumenta z treścią niniejszego Regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

9. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił Towary o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Towaru o najdłuższym terminie realizacji.

10. Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

11. O chęci otrzymania faktury VAT Klient, niebędący osobą fizyczną, jest zobowiązany powiadomić sprzedającego w momencie składania Zmówienia.

12. Dostępnym środkiem porozumiewania się Klienta ze sklepem jest e-mail: biuro@trawniki.expert

Płatności

1. Zamówienie złożone przez Klienta może zostać opłacone w następujący sposób:

a) Za pośrednictwem zewnętrznej internetowej platformy płatniczej PayU, www.poland.payu.com;

b) Za pobraniem, tj. płatność kartą lub gotówką w momencie odbioru towaru przez Klienta;

c) Płatność przelewem na rachunek bankowy Trawniki Expert.

2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem platformy płatniczej PayU, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta.

Dostawa

1. Sprzedawca realizuje dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu Umowy Sprzedaży bez wad prawnych i fizycznych.

3. Dostawa jest odpłatna. Koszty dostawy określone są w Formularzu Zamówień.

4. Towary zakupione w sklepie dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich udostępnionych przez operatora logistycznego w serwisie internetowym www.apaczka.pl stanowiącego własności R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

5. W przypadku zwrotu nieodebranej w terminie przesyłki, Klient zobowiązany jest do ponownego wniesienia opłaty za kolejne nadanie do niego przesyłki.

6. Podczas odbioru przesyłki, Klient w obecności kuriera powinien zwrócić uwagę na jej stan oraz zawartość.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta mają prawo odstąpić od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia,  z zastrzeżeniem §7 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres korespondencyjny lub elektroniczny Sprzedawcy.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem i wskazaną do odbioru przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.

3. W celu odstąpienia od Umowy, Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta musi złożyć oświadczenie woli. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może sformułować oświadczenie samodzielnie lub skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Sprzedawca, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony wzajemnie świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

6. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres Sprzedawcy: ul. Kolonia Południowa 6, 66-432 Baczyna.

7. Sprzedawca zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym z tytułu kosztu dostarczenia Towaru Konsumentowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania przez Sprzedawcę Towaru lub dowodu jego odesłania.


8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umowy:

  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  1. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  1. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

  1. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Reklamacje

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

2. W przypadku wystąpienia wady Towaru Klient ma możliwość złożenia reklamacji, w ramach uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

3. Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądać usunięcia wady.

4. Reklamacje dotyczące Towarów są przyjmowane pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@trawniki.expert

5 Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy: ul. Kolonia Południowa 6, 66-432 Baczyna. W przypadku reklamacji składanej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta koszt dostarczenia wadliwego towaru pokrywa Sprzedawca.

7. Do odsyłanego Towaru Klient zobowiązany jest dołączyć fakturę lub paragon zakupu.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy sprzedaży;

 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy nim a Sprzedawcą korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

Ochrona danych osobowych

  1. Podane przez Klienta dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymni przepisami prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz Ustawie o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku, jak również zgodnie z Polityką Prywatności obowiązującą u Sprzedawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Postanowienia końcowe

   1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny, strony internetowej Sklepu, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie.

   2. Rozstrzyganie wszelkich sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

   3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem zostaną rozstrzygnięte przez Sąd właściwości ogólnej.

   4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisu Ustawy o prawach konsumenta.

   5. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu, która wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na stronie głównej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu. Korzystanie przez Konsumenta z konta po zmianie Regulaminu wymaga akceptacji Regulaminu w zmienionej treści. Zmiana Regulaminu nie dotyczy jednak zamówień złożonych w Sklepie przed jej wejściem w życie.